Nasci informatie

Privacy

De website www.nascivzw.be, hierna de Nasci-site genoemd, is eigendom van NASCI vzw, met maatschappelijke zetel d’Anethanstraat 4, 1030 Schaarbeek, hierna Nasci genoemd.

Het staat iedereen vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over NASCI vzw en onze diensten en kennis te nemen van onze laatste nieuwtjes, zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Evenwel houdt het gebruik van de website en de kennisname van deze regels een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

De Nasci-site heeft tot doel informatie te geven over Nasci als organisatie, onze procedures te verduidelijken voor hulpverleners en de weg te wijzen aan mogelijke sponsors. Daarnaast geeft de Nasci-site de mogelijkheid aan bezoekers om hun vraag via mail te stellen of contactgegevens op te zoeken.

Alle informatie op de Nasci-site is van algemene aard en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. De inhoud van de Nasci-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Nasci kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten alle tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Nasci kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit het gebruik van de Nasci-site of van ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur.

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met Nasci.

Nasci behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens en e-mailverkeer Nasci hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Veel informatie is op of via de Nasci-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Al onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Alle gegevens worden hoe dan ook behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de laatste amendering ervan, in voege vanaf 25 mei 2018.

Overeenkomstig deze wet heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.

Neem daarvoor contact met ons op. Onder verwerken verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz… Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

E-mails en informatie die u ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Soms kan er iets mislopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien - buiten onze wil om - niet onmiddellijk antwoord krijgt.

De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Voor meer algemene informatie kan je ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02 274 48 00).