Nasci informatie

Privacy

De website www.nascivzw.be, hierna de Nasci-site genoemd, is eigendom van NASCI vzw, met maatschappelijke zetel d’Anethanstraat 4, 1030 Schaarbeek, hierna Nasci genoemd.

Het staat iedereen vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over NASCI vzw en onze diensten en kennis te nemen van onze laatste nieuwtjes, zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Evenwel houdt het gebruik van de website en de kennisname van deze regels een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

De Nasci-site heeft tot doel informatie te geven over Nasci als organisatie, onze procedures te verduidelijken voor hulpverleners en de weg te wijzen aan mogelijke sponsors. Daarnaast geeft de Nasci-site de mogelijkheid aan bezoekers om hun vraag via mail te stellen of contactgegevens op te zoeken.

Alle informatie op de Nasci-site is van algemene aard en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. De inhoud van de Nasci-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Nasci kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten alle tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Nasci kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit het gebruik van de Nasci-site of van ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur.

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met Nasci.

Nasci behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens en e-mailverkeer Nasci hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Veel informatie is op of via de Nasci-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Al onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Alle gegevens worden hoe dan ook behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de laatste amendering ervan, in voege vanaf 25 mei 2018.

Overeenkomstig deze wet heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.

Neem daarvoor contact met ons op. Onder verwerken verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz… Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

E-mails en informatie die u ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Soms kan er iets mislopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien - buiten onze wil om - niet onmiddellijk antwoord krijgt.

De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Voor meer algemene informatie kan je ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02 274 48 00).

Cijfers

Sinds de opening in 2003 heeft NASCI meer dan 2.400 families op langdurige basis ondersteund. Bovendien bieden we jaarlijks aan honderden andere families bijkomend éénmalige noodhulp aan.

Het vrijwilligersteam van NASCI heeft in 2016 opnieuw een recordaantal uren onbaatzuchtig gepresteerd, m.n. 5.137 uren.

91 unieke Brusselse instanties hebben hulpbehoevende moeders naar ons doorverwezen.

In 2016 schreven we voor hulp op langere termijn 228 nieuwe families in met een totaal van 366 kinderen.

Er werden verder 115 families met 214 kinderen verder geholpen die reeds in 2015 of eerder van onze hulp konden genieten.

In het totaal ontvingen 343 families met 580 kinderen een materiële en/of andere ondersteuning in 2016.
Noot: hierbij werden de moeders die een éénmalige noodinterventie kregen niet meegeteld.

440 families kregen noodhulp.

NASCI bedeelde in 2016 een recordaantal items: m.n. 26.397 stuks. Onder een item verstaan we bijvoorbeeld kleding- en geboortepakketten, aparte kledingstukken, luiers en vochtige doekjes, babymelk, allerlei babybenodigdheden, speelgoed, diverse verzorgingsproducten, kinderwagens, huisraad, huislinnen, schoolbenodigdheden en dergelijke.

We maken u er graag attent op dat zowel een kleding- als een geboortepakket elk minimum 25 items bevatten! Mochten we die items ook apart tellen dan mag u er nog eens minimum 44.256 items bijtellen. Dat maakt een totaal van +/- 70.653 items.
Een duizelingwekkend hoog cijfer dat duidelijk een idee geeft van de grote nood van de kinderen en het vele werk dat dit vraagt om alles in goede banen te leiden.

210 hoogzwangere vrouwen konden op NASCI rekenen voor een zorgeloze bevalling (alvast op het gebied van materieel voor hun pasgeboren kindjes). Ook op dit vlak is de toename spectaculair te noemen. Haast een verdubbeling op 3 jaar tijd!

In het totaal namen 77 deelnemers deel aan 11 workshops voor wat betreft de algemene vormingen. Daarnaast werden voor het traject Mama’s Power 16 workshops en infosessies georganiseerd met een gemiddelde van 13 deelnemers per activiteit.

Onder de noemer “Mama’s Club” organiseerden we afgelopen jaar 40 ontmoetingsnamiddagen voor jonge moeders en hun kinderen (34 in 2015). Onze deelnemers:

 • 585 moeders (waarvan 176 unieke deelnemers)
 • 410 kinderen
 • gemiddeld 6 à 7 personeelsleden en evenveel vrijwilligers zorgden wekelijks voor de omkadering van de Mama’s Club

Zo komen we aan een totaal van +/- 1.518 participanten.

60 baby’s genoten van een knus badje met hun mama, vaak onder de vakkundige begeleiding van een teamlid van het O.N.E. (de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin) en van andere vakkundige vrijwilligers.

320 moeders bezochten de “Mama’s Boetiek”, ons hoekje met dameskleding.

Wekelijks kunnen moeders gratis genieten van een uurtje yoga onder de professionele begeleiding van onze vakkundige yogalerares, Ermine, die deze lessen gratis aanbiedt aan onze mama’s. We organiseren deze yogasessies tijdens de Mama’s Club zodat de moeders hun kindjes aan onze vrijwilligers kunnen toevertrouwen en zij zich ten volle kunnen ontspannen. In heel wat culturen zijn vrouwen het niet gewend om even de tijd voor zichzelf te nemen om tot rust te komen. Telkens opnieuw vraagt het veel geduld en uitleg vanwege het team en de lesgeefster om de moeders toe te leiden naar deze ontspanningsactiviteit. Afgelopen jaar namen 80 moeders deel.

Wekelijks stond er zowel een vrijwilliger van het project “Met haar/Avec Elle” (een samenwerking tussen Dokters van de Wereld en NASCI), als een vrijwilliger van NASCI met een luisterend oor paraat tijdens de bedelingen van materieel. Zij nemen tijd en aandacht voor een persoonlijk gesprekje en indien nodig ondernemen ze concrete actie t.b.v. de moeders en kinderen. Zo wordt het wachten aangenaam ingevuld en wordt het “wachtzalig”. 2016 was goed voor zo’n 478 gesprekken.

Onze moeders, kinderen en vrijwilligers konden voor een prikje terecht bij een professionele kapster. Een andere vrijwilligster bood dan weer haar diensten aan voor een gratis wellness manicure. Heel wat moeders maken hiervan graag gebruik.

NASCI heeft afgelopen jaar 974 moeders doorverwezen naar andere Brusselse instanties voor adequate hulpverlening die we zelf niet kunnen aanbieden. Het stijgende aantal wijst op het nut van onze opdracht als sociaal-infopunt.

MEDICONSULT is een nieuwe dienstverlening die ons de mogelijkheid biedt om eerstelijnsgezondheidszorg te kunnen aanbieden aan moeders met kinderen die zich óf geen arts kunnen veroorloven óf die nog geen toegang hebben tot onze reguliere gezondheidszorg. We hebben 101 moeders doorverwezen voor een medisch onderzoek bij een arts, gynaecoloog of een andere vorm van medische interventie.

Word vrijwilliger

De inbreng van vrijwilligers vertrekt bij NASCI steeds vanuit een positieve kijk op diversiteit, verdraagzaamheid, multiculturaliteit, respect en solidariteit. Intense voldoening en veel plezierige samenwerkingsmomenten, dat is wat het oplevert voor wie ons actief wil bijstaan.

Naast de financiële middelen om allerhande benodigdheden aan te schaffen, en het materiaal dat door solidaire medemensen wordt aangebracht, heeft NASCI ook veel nood aan helpende handen. Teamwerk, discretie, openheid, sociaal engagement en verantwoordelijkheidszin zijn hierbij belangrijke vereisten.

Onze vrijwilligers zijn zeer divers qua leeftijd, afkomst, scholing cultuur en taal, maar allen zetten ze zich in om onze werking mogelijk te maken. Vaak met hart en ziel. Ook voor hen is ons huis een warm huis vol zinvolle activiteiten waar ze goed bij voelen.

Dagelijks brengen mensen ons allerlei nuttige spullen voor (kans)arme moeders die tweemaal per week komen aankloppen voor de dingen die hun kinderen nodig hebben. Het klinkt eenvoudig, maar in praktijk vraagt dit heel wat organisatie. Alles wat bij NASCI binnenkomt dient eerst gesorteerd, nagekeken en opgefrist te worden en daarna op de juiste plek gelegd. Kledingpakketten voor meisjes en jongens worden per leeftijd samengesteld. Klaar om uit te delen. Ook speelgoed ontsnapt niet aan een grondige inspectie, voordat het weer in kinderhanden terecht komt. Ook andere activiteiten vragen om voorbereiding en begeleiding. Bijvoorbeeld het voorzien van kinderopvang tijdens vormingen en workshops, het klaarmaken van hapjes en drankjes of het uitvoeren van kleine klusjes en herstellingen. Kortom: er is altijd werk genoeg voor iedereen.

NASCI is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die graag in een meertalig en multicultureel kader vertoeven, en die zelfstandig of in groep en met voldoende praktisch inzicht concreet een handje willen toesteken.

We zoeken vooral mensen die tijdens de kantooruren ons vast vrijwilligersteam komen versterken. Bij voorkeur op dinsdag en/of donderdag. Andere dagen zijn bespreekbaar. In het begin vragen we je om binnenkomend materiaal te sorteren en weg te leggen. Nadien maak je eventueel kledingpakketten om mee te geven aan hulpbehoevende ouders, of zorg je voor de opvang van moeders en kinderen tijdens de ‘Mama’s Club’ namiddagen, of wordt je ambassadeur, of vind je nog iets anders om je nuttig te maken. Een inzet van minimum vier uur per week is wel gewenst.

Maak je deel uit van een groep en zie je kans om met vijf of zes personen éénmalig te komen helpen? Ook dat kan!

Neem gerust contact op voor nadere informatie.

CONTACT

Raad van bestuur

NASCI vzw - Dienstencentrum voor het Kind werd administratief opgericht op 19 mei 1998. Het centrum zelf werd operationeel in december 2003.

Samenstelling van het bestuursorgaan
De eerste samenstelling gebeurde op 19/05/1998 (publicatie Belgisch Staatsblad).

De laatste officiële wijziging van de beheersorganen vond plaats tijdens de Algemene Vergadering van 17/03/2017. De aanpassingen van de samenstelling van de beheersorganen werden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en telkens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Voorzitter Chris Louwet
 • Ondervoorzitter Leona Willems
 • Secretaris Charlotte De Vestele
 • Penningmeester Nic Van Craen
 • Bestuursleden Claudine De Cuyper, Frieda Fiers, Emiel Jansens, Caroline Logie, Miet Mertens, Veerle Pashley, Anja Strubbe, Mariet Vandersmissen en Anita Vermeulen.
 • Leden Algemene Vergadering Alle bestuursleden, Daniël Suy en Alain Van Vossel.

Sponsors 3

 • Chocolatier Elisabeth
 • Fonds Viva for Life de CAP48
 • Rotary Club Brussel Coudenberg
 • Studio Brussel met de actie “Music For Life” – De Warmste Week
 • met de steun van de Koning Boudewijnstichting
 • “COMP Yoga Group, DG Competition” - Europese Gemeenschap
 • Huis van de Mens - Brussel /IMD
 • Zonta Brussel Zavel
 • Fondation Timon
 • British International School Brussels
 • Liberale Vrouwen
 • Neuhaus N.V.
 • Vzw ‘vergeet de kinderen niet’
 • Goods to Give
 • Europese school
 • Diamond Europ NV
 • Reason 2be NV
 • Good gift vzw
 • Fivoli vzw
 • United Humans
 • Giften n.a.v. de geboorte van verschillende baby’s : ...
 • Meerdere afdelingen van de Gezinsbond
 • Diverse filantropische verenigingen en aanverwante instellingen
 • De vele particuliere giften (in natura en/of financieel)

Sponsors 2

Voor een specifieke vermelding van uw logo of link, als trouwe en/of aanzienlijke sponsor van NASCI vzw, hanteren we enkele voorwaarden.

Contacteer de directeur voor informatie.

Sponsors intro

NASCI is voor haar werking afhankelijk van giften. Voor elke financiële gift vanaf € 40,00 is NASCI gemachtigd om een fiscaal attest uit te reiken.

Mits persoonlijke goedkeuring (omwille van de privacy wetgeving) kan een sponsor die dit wenst een naamvermelding van zichzelf of van het bedrijf op deze pagina plaatsen.

Neem hiervoor contact op met de directeur.

Onderstaande lijst bevat GEEN cijfers. Zowel de geldelijke, materiële als morele steun kunnen gelijkwaardig zijn.

Partners Partners

Partners:

 • Antenne Tournesol
 • Aquarelle vzw
 • Ariane onthaalhuis
 • Aiguillages vzw
 • Baboes
 • Bibliotheken (diverse gemeenten)
 • BON vzw
 • BRONKS
 • Brugman ziekenhuis
 • BrusselLeer
 • Caritas
 • CAW-afdelingen
 • CEMO
 • Centre Public d’Action Social
 • Centre de violence conjugale et familial
 • Chicago vzw
 • Cire vzw
 • De Broey vzw
 • De Loper vzw
 • Dokters van de Wereld
 • Ecole Arc-en-Ciel
 • Entraide de Saint-Gilles vzw
 • Erasmus ziekenhuis
 • Espace Social Télé-service
 • Fedasil
 • Feza vzw
 • Flux vzw
 • FOD sociale zekerheid
 • FOYER
 • Free Clinic
 • Gaffi vzw
 • GAMS
 • Gemeentebesturen uit diverse Brusselse gemeenten
 • Gemeenschapscentrum De Markten
 • Groep Intro
 • Huis der Gezinnen
 • Huis van het Nederlands
 • InBrussel vzw
 • Info Jeunes
 • Intact vzw
 • Interval
 • JES vzw
 • Kind & Gezin (alle consultatiebureaus uit het BHG)
 • Kind en Preventie
 • Kinderopvang (in diverse gemeenten)
 • Klein Kasteeltje
 • La Rosée
 • La Fontaine vzw
 • Leger des Heils
 • L’ entraide de Saint-Gilles
 • L’ escale
 • Lire et écrire
 • L’ oranger
 • Le Figuier
 • Maison Médicale Neptune
 • Medikuregem
 • Meeting vzw
 • Myra vzw
 • Nativitas vzw
 • O.C.M.W.’s
 • O.N.E (alle consultatiebureaus uit het BHG)
 • Open deur vzw
 • Onthaalhuis Talita
 • Oxfam
 • PIN vzw
 • Planning Familial d’Ixelles
 • Planning Familial / ROSAS
 • Politie Schaarbeek, Brussel, Sint-Joost
 • PMS
 • Rode Kruis
 • SAM-TES (juridische hulp via gerechtsdeurwaarders)
 • Samu Social
 • Service Droits des Jeunes
 • SESO
 • Slachtofferhulp
 • Sint-Pietersziekenhuis
 • Sociaal Protestants Centrum
 • Sociaal Restaurant
 • Société Saint-Vincent de Paul
 • Soleil du Nord / De Noorderzon
 • Solidarité Savoir
 • Spullenhulp
 • Swinnen vzw
 • VDAB – Actiris
 • Voedselbank
 • Werkwinkel

We vermelden ook graag dat heel wat scholen, ziekenhuizen en individuele hulpverleners onze partners zijn.

Partners samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden:

 • Citizenne Vormingplus
 • Hobo
 • Kind en Gezin
 • ONE
 • Hopon (Solidariteit voor het Gezin)
 • Gezinsplanning Rosas
 • Gemeentebestuur Schaarbeek
 • Gemeenschapscentrum de Kriekelaar
 • vzw Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel
 • Huis van de Mens
 • Goods to Give
 • Vergeet de Kinderen niet

Partners

NASCI heeft heel wat partners met wie er wordt samengewerkt om hulpbehoevende kansarme moeders en kinderen zo klantgericht, doeltreffend en laagdrempelig als mogelijk te ondersteunen in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Bij NASCI onderscheiden we in onze partners drie grote groepen:

 • subsidiërende overheden ->onze belangrijkste partners, want zonder hen zou NASCI niet bestaan;
 • samenwerkingsverbanden -> organisaties waar NASCI een convenant mee heeft afgesloten om op het terrein samen te werken;
 • werk gerelateerde partners -> alle organisaties, instellingen en diensten die we vaak benoemen als “doorverwijzers” . Deze partners verwijzen hulpbehoevende moeders en kinderen door naar NASCI voor hulp. Maar het werkt ook in de omgekeerde richting: NASCI verwijst hulpbehoevenden door naar hen voor aangepaste ondersteuning en hulp die we zelf niet kunnen aanbieden.

Wie is NASCI?

Ieder kind heeft recht op een optimale opvoeding en een eerlijke start in het leven. Het welzijn van het kind komt op de eerste plaats.

De vzw NASCI is een ‘Dienstencentrum voor het Kind’. Haar werkterrein en haar maatschappelijke zetel bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De activiteiten van NASCI worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gemeente Schaarbeek.

Naar verhouding telt Brussel meer kinderen, meer alleenstaande moeders, allochtonen en meer kansarmen dan Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat iedereen – en vooral elk kind – recht heeft op een volwaardig menselijk bestaan, reikt NASCI een helpende hand aan moeders met kinderen die het bijzonder moeilijk hebben, en veelal nergens anders terecht kunnen.

Onze visie:
Ernstige armoede heeft vele gezichten. Elk verhaal is uniek. Het verzachten van het armoedeprobleem vraagt dan ook een veelomvattende aanpak op diverse terreinen. Door een moeder weerbaar te maken, haar meer inzicht te geven en haar zelfvertrouwen te vergroten, zal zij sterker staan in de opvoeding van haar kinderen. Zo werken wij samen met de moeders aan een betere basis voor de toekomst van kansarme kinderen.

Onze missie:
NASCI kiest voor een zeer uitgebreide totaalbenadering van haar doelgroep: maatschappelijk kwetsbare moeders en kinderen die nergens anders terecht kunnen voor hulp.

NASCI ontplooit een ondersteuning die past in het lokaal sociaal beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel. NASCI biedt hiertoe een laagdrempelig onthaalpunt, een individuele begeleiding op maat van de hulpbehoevende doelgroep en een sociaal versterkende groepswerking.

NASCI werkt voor het bereiken van haar doelstellingen samen met relevante partners uit het Brusselse werkveld en betrekt hierin waar mogelijk ook vrijwilligers.

NASCI staat in voor een toegankelijk, kindvriendelijk huis, een kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en maakt zich sterk voor diversiteit en multiculturaliteit, verdraagzaamheid, medeleven en solidariteit.

NASCI is een onafhankelijke organisatie waar etnische afkomst en levensbeschouwing geen enkele rol spelen. Het verbeteren van de kansen van arme kinderen, hier en nu, is ons hoofddoel.

Daarom helpen wij moeders en gezinnen in hun dagelijkse strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het welzijn van het kind komt op de eerste plaats!

Nadere informatie vind je in ons jaarverslag.

JAARVERSLAG

RAAD VAN BESTUUR

Wat doet NASCI?

NASCI zet zich hoofdzakelijk in voor jonge, vaak alleenstaande moeders die het moeten redden zonder enig inkomen of met bitter weinig eigen middelen van bestaan.

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen deze moeders en hun kinderen nergens anders terecht in de bestaande Brusselse hulpverlening.

NASCI bestrijdt (kans)armoede door het aanbieden van:

 • concrete materiële eerstelijnshulp voor een welbepaalde periode;
 • laagdrempelige opvoedingsondersteuning, sociaal-maatschappelijke informatie en persoonlijke en medische eerstelijnshulp;
 • ontmoetingsmomenten en ontspanningsactiviteiten;
 • juiste doorverwijzing naar de gepaste Brusselse instellingen en diensten voor problemen die NASCI zelf niet kan oplossen.

NASCI geeft geen financiële steun!

Algemene doelstellingen:

 • binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief bijdragen aan de bestrijding van (kans)armoede en sociale uitsluiting;
 • het ten uitvoer brengen van daadwerkelijke ondersteuning waarbij samen met de doelpersonen de gehele problematiek of specifieke hulpbehoefte wordt aangepakt;
 • een kindvriendelijk, laagdrempelig, warm en vertrouwd open huis zijn, waar het welzijn van kinderen en moeders centraal staat;
 • optreden als spreekbuis voor kwetsbare hulpbehoevende moeders en kinderen;
 • een vertrouwensrelatie met de doelgroep opbouwen en de evolutie van (kans)armoede in Brussel nauwkeurig opvolgen;
 • het inrichten van ‘Mama’s Club’, een wekelijkse ontmoetingsnamiddag met een speciale badruimte voor baby’s, een speelruimte voor de allerkleinsten en ontspannende activiteiten;
 • het aanbieden van zinvolle vorming via workshops, infosessies en opvoedkundige ondersteuning ter versterking van de doelgroep;
 • het organiseren van plezierige ontmoetingsmomenten voor moeders en kinderen, zoals een jaarlijks multicultureel familiefeest of een gezamenlijk uitstapje;
 • dienst doen als sociaal informatiepunt voor (kans)armen en, waar nodig of gewenst, met correcte een doorverwijzing naar de juiste instanties;
 • samen met partners een preventieve eerstelijns gezondheidsadvies bieden aan (kans)arme moeders en kinderen die (nog) niet kunnen genieten van reguliere gezondheidszorg;
 • inhoud geven aan ons project Mediconsult omtrent anticonceptie, borstvoeding en gezonde voeding voor baby’s en peuters;
 • het aanzetten tot een dynamische vrijwilligerswerking met een positieve kijk op diversiteit en multiculturaliteit;
 • het verschaffen van stageplaatsen en mogelijkheden voor Alternatieve Gemeenschapsdienst;
 • interesse kweken voor onze werking en de problematiek van onze doelgroep via rondleidingen in ons huis of door aanwezigheid van NASCI tijdens relevante bijeenkomsten;
 • het uitbouwen van een respectvolle, proactieve relatie met ons netwerk van hulpverleners;
 • initiatieven ontplooien voor fondsenwerving en sponsoring aanvragen;
 • als gesubsidieerde vereniging de verstandhouding met bevoegde administraties en bestuurders in ere houden door overheidsopdrachten in goed overleg op een professioneel verantwoorde wijze uit te voeren.

NASCI wil binnen de grootstedelijke Brusselse samenleving meer solidariteit teweegbrengen en het algemeen sociaal-maatschappelijk engagement bevorderen.
Het recht op kinderwelzijn komt op de eerste plaats!

Wie kan bij NASCI terecht?

NASCI is er in de eerste plaats voor kwetsbare moeders en kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die over weinig of geen inkomen beschikken en die niet in aanmerking komen voor de gangbare sociale hulpverlening.

Het gaat met name vooral om zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en gezinnen die zich in een noodsituatie bevinden, en die door omstandigheden tijdelijk of structureel niet meer in het levensonderhoud van hun kinderen en van zichzelf kunnen voorzien. Maar ook alleenstaande papa’s die in armoede leven, kunnen bij NASCI terecht.

Iedereen die in (kans)armoede leeft in het Brusselse kan rekenen op hulp van NASCI, voor zover onze middelen en mogelijkheden dit toelaten.

NASCI steunt kwetsbare mensen, ongeacht afkomst of sociale status: landgenoot, immigrant, asielzoeker of iemand in afwachting van een regularisatie… het maakt niet uit.

Het welzijn van het kind primeert.

Zelf hulp nodig? Of op zoek naar specifieke hulp voor een mama? Klik op de knop ‘Hulpverlener’

HULPVERLENER

Hoe kinderarmoede bestrijden via NASCI?

We zijn oprecht dankbaar voor elke vorm van ondersteuning, zij het materieel of financieel dan wel door middel van een vrijwilligersengagement.

De subsidies om kinderarmoede te bestrijden volstaan helaas niet om onze dagelijkse werking te financieren.
Voor de algemene kosten en de aankoop van verbruiksgoederen voor hulpbehoevenden, zoals luiers, melkpoeder, hygiëneproducten, zwangerschapstassen, verjaardagsgeschenken en dergelijke, zijn we volledig aangewezen op de solidariteit van iedereen die ons een warm hart toedraagt. Zonder deze geweldige steun zou NASCI geen enkele doelstelling kunnen realiseren.

NASCI vzw krijgt subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de gemeente Schaarbeek.

Wil je een steentje bijdragen? Steun ons in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alvast bedankt!

Wens je meer te weten over wie we zijn en wat we doen? Elk jaar wordt een jaarverslag opgemaakt waarin onze werking uitvoerig wordt toegelicht. Dit vind je terug op de homepagina van de website.

Onze financiële gegevens worden in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be.

Donorinfo

Kies hieronder de manier die je het beste past.

MATERIEEL DONEREN

FINANCIËLE BIJDRAGE

WORD VRIJWILLIGER

Hulpverlener

In deze moeilijke tijden zetten wij ons meer dan ooit in voor het welzijn van (kans)arme kinderen, de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Om het welzijn van deze kinderen te bevorderen, geven wij steun en bijstand aan moeders die zich in een probleemsituatie bevinden.

Welke hulpverleners kunnen op ons rekenen?
Hulpverleners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen kinderen en moeders in nood, die nergens anders terecht kunnen voor hulp, doorverwijzen naar NASCI vzw.

Brusselse instellingen, zoals afdelingen van Kind en Gezin, Kind en Preventie, O.N.E.’s, O.C.M.W.’s, C.A.W.’s, sociale diensten van ziekenhuizen, scholen, politie, opvanghuizen, centra voor familieplanning, gemeentelijke diensten, evenals dokters, verpleegsters, sociaal-assistenten en aanverwante hulpverleners, kunnen contact opnemen met NASCI.

Elke vraag voor hulpverlening wordt besproken en onderzocht.

Wie komt in aanmerking voor ondersteuning?
NASCI is er in de eerste plaats voor kwetsbare moeders en kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die over weinig of geen inkomen beschikken en die nergens anders terecht kunnen. Alleenstaande papa’s die in armoede leven worden uiteraard ook geholpen.

In principe kan iedere Brusselse inwoner die in (kans)armoede leeft een beroep doen op hulp van NASCI, voor zover de middelen en mogelijkheden dit toelaten. Er is immers maar één NASCI voor het gehele gewest. Daarom geven wij voorrang aan zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en gezinnen die zich in een noodsituatie bevinden, en die tijdelijk of structureel niet (meer) in de levensbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien. Wie reeds van OCMW-steun en kindergeld geniet, kunnen wij helaas niet helpen, ook al beseffen we dat die gezinnen het eveneens bijzonder moeilijk hebben. Er zijn hierbij wel uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een hoge schuldenlast, een overlijden, een dure medische behandeling van een familielid, H.I.V. besmette moeders, … Elke situatie is uniek en vraagt daarom steeds een gedegen overleg tussen NASCI en de hulpverlener die een gezin wenst door te verwijzen.

NASCI steunt hulpbehoevenden, ongeacht hun afkomst of sociale status: landgenoot, immigrant, asielzoeker of iemand in afwachting van een regularisatie. Het kinderwelzijn gaat voor alles!

Hoe ga je te werk?
Als hulpverlener hoef je slechts twee dingen te doen: bellen voor een afspraak en een ingevuld formulier meegeven aan de moeder. Daarna nemen wij het van je over.

Armoede neemt zienderogen toe en dus ook de vraag naar hulpverlening. Wegens de toenemende vraag naar ondersteuning is het raadzaam om nieuwe gezinnen of moeders enkel door te verwijzen na een telefonische afspraak met een stafmedewerker van NASCI. Na een eventueel akkoord krijgt de hulpverlener een afspraakdatum voor de moeder. Hierna dient de hulpverlener aan de doorverwezen moeder enkel nog een volledig ingevuld formulier ‘aanvraag voor hulpverlening’ mee te geven. Bij haar eerste afspraak brengt zij dit aanvraagformulier mee. Hierdoor krijgt het NASCI-team voldoende inzicht in haar situatie om een ongedwongen gesprek op gang te brengen.

Onze ‘aanvraag voor hulpverlening’ kan je hier downloaden in Word-formaat.

Opgelet! Gelieve dit formulier volledig ingevuld aan de moeder mee te geven, en dus niet e-mailen of op te sturen!

Hulpaanvraag downloaden

Hoe verloopt de hulpverlening?
Pas na telefonisch of persoonlijk gesprek met de hulpverlener krijgt de hulpbehoevende ouder een afspraak. Zo zorgen we samen met de hulpverlener voor een degelijke selectie om er zeker van te zijn dat wie echt hulp nodig heeft die ook daadwerkelijk krijgt.

Elk verzoek om hulp wordt onderzocht. Na een uitgebreid intakegesprek wordt de hulpbehoevende ouder ingeschreven. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie begint direct met het aanbieden van een zeer concrete ondersteuning. We bieden hulp op maat van het gezin en dit zowel op materieel als op sociaal-maatschappelijk en/of medisch gebied. Voor problemen die we zelf niet kunnen oplossen verwijzen wij de ouder door naar de gepaste Brusselse instellingen die dat hopelijk wel kunnen.

De periode van materiële steun die NASCI biedt, is afhankelijk van de specifieke gezinsbehoeften.

Dit kan gaan van een éénmalige ondersteuning tot maximaal 12 maanden.

Vaak zijn ook 12 maanden materiële hulp onvoldoende, maar de vraag overstijgt helaas onze mogelijkheden. Daarom trachten wij de moeders en kinderen zoveel mogelijk op weg te helpen om hun situatie te verbeteren. We laten ze niet zomaar in de kou staan.

Op die manier kunnen zoveel mogelijk kinderen en moeders van onze hulpverlening genieten. Een moeder kan na het beëindigen van de materiële steun wel onbeperkt blijven deelnemen aan de andere activiteiten bij NASCI. Zij blijft altijd welkom!

Meer weten?

JAARVERSLAG

WAT DOET NASCI?

NASCI bezoeken

Bedrijven, scholen, overheden, hulpverlenende organisaties en andere belangstellenden die met eigen ogen willen zien hoe het er bij NASCI aan toegaat, zijn welkom voor een persoonlijk bezoek.

Een tijdige aanvraag is wel gewenst.

Met veel plezier geeft iemand van het team een rondleiding met een uitgebreide toelichting over onze werking.

Zo hopen we niet alleen begrip, erkenning en solidariteit op te wekken voor onze kwetsbare doelgroep, maar ook de band met onze gulle gevers te verstevigen.

CONTACT

Materieel

NASCI ontvangt met veel plezier de volgende benodigdheden voor baby’s, kinderen en hun mama’s:

 • Baby- en kinderkledij van 0 tot ongeveer 14 jaar
 • Turn- en sportkledij
 • Kledij voor zwangere vrouwen en jonge moeders
 • Schoenen en pantoffels voor kinderen en moeders
 • Badjas
 • Handtas
 • Rugzak / boekentas
 • Reistas / valies
 • Verzorgingstas (luiertas)
 • Melkpoeder en groeimelk (gesloten verpakking en de houdbaarheidsdatum nog geldig)
 • Luiers / vochtige doekjes
 • Verzorgingsproducten voor de baby (badolie, zinkzalf, shampoo, talk, zeep, verzorgingsmelk, …)
 • Verzorgingsproducten voor kinderen en jonge moeders (shampoo, douchegel, tandenborstel, tandpasta, maandverband, …)
 • Wasmiddel
 • Papfles / fopspeen
 • Slabbetje
 • Borstvoedingskussen
 • Plaspotje / badje (zonder staander!) / badsteun voor baby’s
 • Eetstoel (indien licht en liefst uit elkaar te halen)
 • Klein nieuw of gebruikt speelgoed in goede staat: pop, auto, Play Mobil, Lego, muziekspeeltje, knuffels … (liefst geen gezelschapsspelen of grote stukken)
 • Schoolbenodigdheden: pennenzak, map, schrijfgerief, lijm, lat, gom, passer, schaar, schriften, brooddoos, drinkbus, sportzak, knutselmateriaal, …
 • Beddengoed (in alle maten)
 • Dekens / donsdekens (in alle maten)
 • Badhanddoeken klein en groot / washandjes
 • Maxi-Cosi
 • Kinderwagen / buggy
 • Draagdoek / babydraagzak
 • Relaxstoel
 • Speeltapijt
 • Eetset voor baby’s en peuters
 • Kinderfiets (volledig in orde!)
 • Batterijen in alle maten voor speelgoed en lampjes
 • Staaltjes zeep, parfum …

Nog even praktisch…
Twijfel je of iets geschikt is voor NASCI? Bel of mail ons gerust om het ons te vragen!

We vragen nadrukkelijk dat al het materieel in goede staat en netjes onderhouden wordt geleverd. Al wat stuk, onvolledig en/of vuil is, kunnen we niet aanvaarden. Onbruikbare spullen worden eveneens geweigerd. Geef asjeblieft niets wat je je eigen kinderen niet meer zou aantrekken of in handen geven. Alvast heel erg bedankt voor je begrip en medewerking.

Omwille van praktische redenen en beperkte stockagefaciliteiten kunnen we geen grote stukken aanvaarden zoals groot speelgoed, bedjes, fietsstoeltjes, autostoelen verzorgingstafels, babyparken of ander meubilair.

NASCI beschikt niet over de middelen of mankracht om materieel te laten ophalen. Spullen bij ons afzetten kan elke werkdag van 9.00 tot 16.30 uur. Geef ons liefst een seintje om je komst aan te kondigen op 02 216 88 85. Zo kunnen we een handje helpen met uitladen wanneer je er bent en kunnen we inschatten of we voldoende ruimte hebben om te stockeren.

Wens je een inzameling te organiseren in je bedrijf, school of instelling? Geweldig! Mogen we je vriendelijk vragen om ons eerst te contacteren? Zo overleggen we samen wat mogelijk is en kunnen we je concreet vertellen wat er juist te kort is en of er voldoende stockageruimte is? Alvast bedankt!

Spullen die binnenkomen en achteraf niet geschikt blijken te zijn voor NASCI worden doorgegeven aan andere organisaties zoals daklozenwerking, opvangtehuizen, Oxfam of spullenhulp die ze ook goed kunnen gebruiken. Maar we rekenen erop dat je op voorhand reeds goed hebt gesorteerd wat voor ons al dan niet nuttig is. We begrijpen dat je graag geeft maar het kost ons veel tijd en geld om alles wat onbruikbaar is weg te doen.

Hoe materiaal laten ophalen?

De werking van Nasci laat moeilijk toe om materiaal op te halen. We moeten ons in heel veel bochten wringen om de steeds toenemende aanvragen te kunnen volgen. Sinds vandaag hebben we een nieuwe partner voor het ophalen van spullen bij u thuis. Mits een kleine bijdrage van 10 euro (speciale vaste prijs voor Nasci) haalt Dwump het materiaal in Brussel en omstreken op en levert het dan ook netjes af bij ons. We beseffen goed dat dit voor vele vaste donatoren een aanpassing is, maar dit is een grote ondersteuning voor de algemene werking van Nasci. Klik op onderstaande link en maak een afspraak. https://www.dwump.com/en/brussels/charity. Alvast bedankt van het hele team voor jullie begrip.

Financieel

Financiële bijdragen stellen NASCI in staat om aan te kopen wat nodig is voor de verzorging en opvoeding van baby’s en kinderen. Het gaat om verbruiksgoederen die we niet kunnen geven uit de materiaalvoorraad die ons door solidaire gezinnen ter beschikking wordt gesteld. Bijvoorbeeld: geboortetassen, luiers, melkpoeder, zeep, tandpasta, maandverband, wasmiddel, speelgoed, verjaardagsgeschenkjes voor kinderen, schoolbenodigdheden enz.

Om je een concreet idee te geven van wat er met bepaalde giften wordt gerealiseerd, hebben we enkele mogelijkheden op een rij gezet.

Andere schenkingen

Naar aanleiding van een geboorte of bij een andere feestelijke gelegenheid kan je ook mensen uitnodigen om hun blijheid te tonen door een schenking te maken ten behoeve van NASCI. Op zulke plezierige momenten siert het iedereen om solidariteit te uiten door een gulle gift te doen aan diegenen die het minder goed hebben.
Een legaat behoort ook tot de mogelijkheden.

Misschien heb je zelf nog andere ideeën om onze hulp aan moeders met kinderen die het bijzonder moeilijk hebben financieel te ondersteunen.

Je steun betekent enorm veel en helpt daadwerkelijk kinderen hier en nu.

Elke gift (klein of groot) is meer dan welkom en kan je overmaken op volgende rekening bij BNP PARIBAS FORTIS: BE23 0014 0956 4691

Bij giften van minimum 40,00 EURO bezorgen we je een fiscaal attest! Gelieve in de mededeling bij je overschrijving ‘gift met fiscaal attest’ te vermelden.

Het is erg belangrijk om na te kijken of je naam en adresgegevens volledig en correct zijn weergegeven op je overschrijving, anders komt het attest niet terecht. De attesten worden in de loop van de maand maart na het kalenderjaar waarin je hebt gestort opgemaakt.

Fiscale attesten worden automatisch ingevoerd bij BELGOTAX Online. Indien je een afschrift wenst te ontvangen, laat ons dat dan gewoon even weten.

Om onze administratie niet onnodig te belasten willen we je vragen om indien mogelijk kleinere bedragen te groeperen, bijvoorbeeld per kwartaal in plaats van maandelijks.

Gift € 20 / ‘Happy birthday’

De grootste verrassing die je aan een kansarm kind kan bezorgen is een gloednieuw verjaardagscadeau. Zo’n een geschenk heeft het waarschijnlijk nog nooit gekregen: recht uit de winkel, in de originele verpakking en nog nooit door een ander kind gebruikt. Die onbetaalbare glimlach, die fierheid en de speelpret die je hiermee tevoorschijn tovert zijn de investering meer dan waard. Een geschenk recht uit het hart!

Doneer €20

Gift € 30 / ‘Verzorgingskit’

Een verzorgingskit bevat alle hoogstnoodzakelijke items voor de dagelijkse hygiëne van een gezin en dit voor een hele maand: douchegel, shampoo, tandpasta, tandenborstel, wasproduct, maandverband, babyverzorging, luiers en melkpoeder. Een absoluut basisrecht voor een menswaardig bestaan.

Doneer €30

Gift € 45 / ‘Droge billetjes’

Met dit luierpakket geef je schattige babykontjes gedurende vier maanden droge billetjes. Iedereen weet hoe duur luiers zijn. Wanneer ouders geen geld hebben om ze aan te kopen, maakt dat hun baby’s bijzonder kwetsbaar. Een essentiële gift voor baby’s welzijn en geluk.

Doneer €45

Gift € 75 / ‘Terug naar school’

Elk kind verdient een goede start bij de aanvang van een nieuw schooljaar. In de leefwereld van schoolkinderen is degelijk materiaal uiterst belangrijk om sociaal niet te worden uitgesloten. We bezorgen een kind een pakket schoolbenodigdheden aangepast aan de leeftijd en bestaande uit een boekentas, een gevulde pennenzak, schriften en mappen, brooddoos en drinkbus, turnzak met turnpantoffels en eventueel zwemspullen. Zo bevorderen we niet alleen hun motivatie om naar school te gaan en vol te houden, maar ontlasten we ook het gezin van een grote uitgave.

Doneer €75

Gift € 100 / ‘Welkom lieve baby’

Met deze gift stelt u ons in staat om een aanstaande moeder aan te bieden wat NASCI zo uniek maakt in het Brusselse hulpverleningslandschap: ons GEBOORTEPAKKET. Met dit bedrag bezorgen we een baby in de allereerste dagen na de geboorte de allernoodzakelijkste spulletjes, zoals kleertjes, luiers, papflesjes en fopspeen, verzorgingsproducten voor moeder en baby, dekentje, speelgoedje en dergelijke. Dit alles bezorgen wij aan de hoogzwangere of pas bevallen moeder in een degelijke luiertas. Voor een moeder die niets heeft om haar baby te verwelkomen, betekent dit een hele zorg minder, zodat zij en haar baby volop van elkaar kunnen genieten. De dankbaarheid van elke aanstaande moeder is vaak ontroerend mooi wanneer ze beseft wat ze heeft gekregen. Dit is tenslotte het uitgangspunt van heel onze werking: elk kind heeft recht op een waardige start in het leven. Met deze gift maken we samen het verschil tussen wanhoop en hoop.

Doneer €100

Kies zelf je bedrag

Bepaal hier zelf het bedrag dat je wenst te doneren. Alle beetjes helpen. Alvast bedankt.

Doneer €

Stage lopen bij NASCI

NASCI geeft studenten graag de kans om kennis en ervaring op te doen met onze specifieke doelgroep, met name alleenstaande moeders en gezinnen met jonge kinderen die in kansarmoede leven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een stage is voor ons in wederzijds belang: enerzijds geven wij volop aandacht en coaching met respect voor de student en het leerproces; anderzijds groeit de waardering voor onze multiculturele werking, het discrete medeleven met kwetsbare mensen en de interesse voor de bestrijding van kinderarmoede in een grote stad.

Wie komt hiervoor in aanmerking:

 • studenten sociaal maatschappelijk werk
 • studenten orthopedagogie
 • studenten toegepaste psychologie
 • studenten gezinswetenschappen
 • studenten (sociale) verpleegkunde/vroedkunde
 • studenten logistiek assistentie

Om praktische en organisatorische redenen bieden we enkel stageplaatsen aan voor een periode van minstens vier weken, minimum halftijds, en dit een tot tweemaal per schooljaar.

Voor studenten HSO met een sociale opdracht vragen we een inzet van minimum 20 uur.

Interesse?
Stuur enkele maanden voor aanvang van de stageperiode een e-mail met motivatiebrief naar nascivzw@skynet.be t.a.v. de directie.

We willen je graag ontmoeten.

CONTACT

Word vrijwilliger
Word vrijwilliger
Word vrijwilliger
Sponsors intro
Partners samenwerkingsverbanden
Wie is NASCI?
Wie is NASCI?
Wie is NASCI?
Wat doet NASCI?
Wat doet NASCI?
Wat doet NASCI?
Wat doet NASCI?
Wie kan bij NASCI terecht?
Wie kan bij NASCI terecht?
Hoe kinderarmoede bestrijden via NASCI?
Hulpverlener
Hulpverlener
Hulpverlener
Hulpverlener
NASCI bezoeken
Materieel
Materieel
Materieel
Materieel
Financieel
Financieel
Stage lopen bij NASCI
Stage lopen bij NASCI